สถาบันสอน Digital Marketing มาตราฐานระดับโลก

รับข้อมูลการอบรมจากทีมที่ปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน

INTERNATIONAL DIGITAL MARKETING AND BUSINESS COUNCIL (IDMCouncil)

ส่งเสริมมาตรฐานและเผยแพร่ความรู้วิชาการทางด้าน Internet Marketing ในยุค Digital World ที่ยังมีความขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆของ Digital Marketing อาทิ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์, Mobile Marketing, Website, Search
Engine Marketing (SEO), Social Media Marketing และอื่นๆอีกมากมาย